CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 09:19

Bến Tre quan tâm, chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng

Bến Tre quan tâm, chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng

2 năm trước

Bảo vệ chăm sóc trẻ em là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của toàn xã hội cùng...
Top Views