THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2024 07:21

Đề xuất Chuẩn cơ sở giáo dục đại học gồm 6 tiêu chuẩn và 26 tiêu chí

Đề xuất Chuẩn cơ sở giáo dục đại học gồm 6 tiêu chuẩn và 26 tiêu chí

8 tháng trước

Nhằm hoàn thiện khung pháp lý về giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học, tạo ra đổi mới trong quản lý nhà nước theo cơ chế tự chủ đại học, Bộ Giáo dục và...
Xây dựng mô hình đại học thông minh cần sự liên kết chặt chẽ giữa “3 nhà”

Xây dựng mô hình đại học thông minh cần sự liên kết chặt chẽ giữa “3 nhà”

2 năm trước

Hội thảo quốc gia chủ đề “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn” vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội thảo là diễn đàn...
Top Views